Zpřístupňování kulturního dědictví

středa 8. říjen 2014 09:18

Příklad tvořivé edukace dětí a mládeže.

Místo výroby či recyklace akademických textů, např. o obecných esteticko-výchovných jevech, jsme našim VŠ studentům nabídli výběrový seminář Výtvarná interpretace kulturní památky. Vycházeli jsme ze dvou povinných studijních disciplin: Architektoniky a Interpretace výtvarného díla. Na přípravě semináře se podílela Kateřina Cichrová z územního pracoviště Národního památkového ústavu v Č. Budějovicích, dále Radko Chodura, historik architektury a Z. Hosman, oba VŠ učitelé, plus VŠ studenti výtvarné kultury.

Výběr místa

Pro uskutečnění praktického semináře jsme vybrali městskou památkovou rezervaci v Třeboni.  V dostupném místě i hutném prostoru je potenciál poznávání toho, co dokumentuje určité historické epochy a jejich otisk v přítomnu. V Třeboni je zámek, též bývalý augustiniánský klášter a to vše je začleněno do starého města, urbanistického díla lidí v charakteristické krajině. Tři zmíněné části kulturních památek daly studentům východisko ke koncepci výchovně vzdělávacího programu pro žáky základních i středních škol. Vysokoškoláci připravili tištěné informační materiály – náčrty s popisky, reprodukce fotografií, texty ve formě pracovních listů a sešitů. V podkladech byl výběr z hlavních informací. Tiskoviny byly určeny žactvu jako osobní dokumentace.

mt.jpg

Upravená mapa jádra města Třeboně s vyznačením tří center edukace památek; zdroj: www.mapy.cz

Metoda animace

Latinské animo = oživit, život vdechnout, duchem nadati. Animací v souvislosti s kulturními památkami i výtvarnými objekty rozumíme aktivní zapojení příjemce v přímém dotyku tak, že objekt je celostně vnímán, emocionálně i racionálně pojímán v obsahové i formové složce s vyústěním do tvořivé výtvarné interpretace.    S oživením historických objektů souvisejí další vstupy, např. literárně dramatické, pohybové, hudební, živé diskuse. Aktivní komunikace s památkami propojená s kulturními aktivitami je tvorbou, v níž dochází k oživování, tj. animaci.

Realizace

V Třeboni, roky 2003 – 2006, jsme vždy s novými VŠ studenty realizovali osobitý program výtvarných interpretací kulturních pamětihodností. Žáci, např. z Jihlavy i ze škol v jižních Čechách, se ve skupinách prostřednictvím našich studentů seznamovali s prostorami třeboňského zámku. Prohlédli si erbovní sál, získali základní informace o heraldice, jejích výtvarných podobách i účelu. Získané informace si ověřovali v kvízu. Zajímali se o vybavení komnat, o dobový nábytek, nádoby (materiály, tvarosloví, funkce). Druhá skupina žáků v doprovodu studentů se věnovala  architektonickým formám klášterního kostela sv. Jiljí s freskou zobrazující sv. Kryštofa, včetně legendy a s krásnou skulpturou Madony třeboňské. Třetí sdružení zájemců o památky prozkoumávalo město. Žáci skicovali průčelí domů na náměstí a poznávali architektonické prvky. Zaujal je morový sloup, městské brány i část hradeb města. Na závěr se tři seskupení dětí setkala na nádvoří zámku ve společném díle. Tam si žactvo pod vedením studentů vyzkoušelo, např. jak se dělá sgrafito. Z barevných fólií vznikly novodobé vitraje (barevná okna) pro kostel. Žáci malovali své osobní erby. Z vyřezávaných a kolorovaných krabic se zrodila maketa historického jádra města Třeboně.

t1.jpg      t2.jpg

t3.jpg      t4.jpg

t5.jpg

Glosa k obrazové dokumentaci:  Základní otázkou je, jak dokumentovat dynamismus výtvarných animací? Někteří VŠ studenti zaznamenávali aktivity žáků ve videosekvencích, nikoli fotograficky. V ukázkách prezentuji snímky z videozáznamu na DVD od studenta Pavla Vaňka z roku 2006.

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora