Ztichlé místo

úterý 1. prosinec 2015 10:17

Kulturní památka ve vojenském újezdu.

Vojenský újezd

Na návrh ministerstva národní obrany, i přes odporování Okresního národního výboru v Českém Krumlově, schválila v roce 1946 vláda Československé republiky ohraničení „Vojenského tábora Boletice.“ Ten se od té doby provozuje jako vojenský výcvikový prostor; nynější Vojenský újezd Boletice. Od r. 1947 se ve vojenském území prosazovala destrukce osídlení. Při vojenských cvičeních „boje o osadu“ se ničily vysídlené vesnice. Vojenský újezd Boletice, součást dřívějšího okresu Č. Krumlov, zabíral 13, 6 % plošné výměry správního celku. Ve vojenském prostoru bylo pět kostelů, které byly uzavřeny a ponechány svému osudu, věří-li kdo na osud…(Zdroj: M. Valenčík: Poškozené a zničené památky na Šumavě, in: Šumava, příroda-historie-život. Baset 2003)

Památka

Už dávněji jsem chtěl živě spatřit jednu z pozoruhodných architektonických památek jižních Čech – kostel sv. Mikuláše v Boleticích. Ve vojenském újezdu je místo přístupné na úřední povolení a i volněji, ale s omezeními o státních svátcích a o víkendech jen ve vyhrazeném čase. Letos koncem října jsem stavbu navštívil.  Vstupoval jsem do terénu jako cizinec, který objekt svého zájmu vnímá poprvé a bez předem zjišťovaných historiografických i jiných popisů a výkladů. Ve svých fotografiích a v popiscích k nim zaznamenávám exteriér stavby i její nejbližší okolí. U stavebních prvků užívám názvosloví z architektoniky.

b1.jpg

V perspektivě snímku se jeví hmota jednolodní stavby strohá (pohled z jihovýchodu). Vpravo má část východní stěny kostela plochý závěr.

b2.jpg b3.jpg

Jižní stěna stavby je v jedné části otevřena jen malými okenními průzory.  Vpravo prosté okno gotického typu.

b4.jpg

Čtyřposchoďová hranolová věž ze západní strany v průhledu zbořenou částí ohradní zdi. Forma připomíná strážní věž.

b5.JPG

Valbová střecha je nesena dřevěnými krakorci.

b6.jpg

Detail sdruženého podvojného okna románského stylu s vloženým sloupkem uprostřed; nahoře jemně zdobená hlavice.

b7.jpg

Vstupní brána do prostoru kostela ze severní strany s přístavbami.

b8.jpg

Půdorys stavby (nejstarší části jsou tmavé).

b9.jpg

V okolí kostela býval hřbitov; rozvalené náhrobky zarůstají vegetací.

b10.jpg

Při odchodu z místa v detailu zaznamenávám kamenného svědka minulosti.

b11.jpg

Celkový pohled na kostel sv. Mikuláše z jihu.  Souborná hmota a poloha stavby na vrchu vyvolává představu plnění funkce nejen nábožné, ale také pevnostní a obranné.

b12.jpg

Celkový pohled na obec Boletice od jihozápadu z 30. let 20. století (v pozadí jižní strana hory Kleť) Foto: Josef Seidel

Krátký souhrn

Osada Boletice (německy Polletitz) se nalézá 7 kilometrů vzdušnou čarou západně od Českého Krumlova. Archeologické nálezy ze zdejšího území na blízkém hradišti Raziberg, dokumentují někdejší osídlení lokality lidmi halštatské mohylové kultury (starší doba železná 700 – 500 př. n. l.). První písemná zmínka o Boleticích je z roku 1263.  Král Přemysl Otakar II. tehdy založil cisterciácký klášter Zlatá Koruna a  zdejší okrsek mu daroval. Kostelík sv. Mikuláše byl postaven ve druhé polovině 12. století v románském stylu. Pozdější přestavbou v pozdní gotice zaniklo románské kněžiště a objekt se prodloužil. Původní románské části architektury jsou staré přes 800 let. (Zdroj: Jiří Záloha: Šumava od A do Z. Růže České Budějovice 1972)

Po roce 1990 vzniklo Občanské sdružení Boletice, jež se pokoušelo o oživení zájmu veřejnosti o památku. Poničená stavba se průběžně restaurovala (střechy, fasáda). Vzhledem k poloze ve vojenském újezdu je současné využití objektu řídké – občas svatební obřady a koncerty. Sdružení oznámilo ukončení své činnosti, protože se mu prý nepodařilo získat od armády povolení k pronájmu pro provozování památky.     

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora